Klachtenafhandeling

Wij doen er alles aan om uw bestelling (en) naar volle tevredenheid af te handelen, mocht er echter desondanks toch iets mankeren aan uw bestelling volg dan 1 van de onderstaande stappen:

(Emailformulier & Telefoon via Contact)

Uw bestelling is incompleet, heeft u niet ontvangen of bevat andere artikelen als besteld.

Neem binnen 14 dagen na (ontvangst van) uw bestelling contact met ons op per email of telefoon. Voor een snelle behandeling hebben wij het ordernummer nodig en de Nvph nummers van de ontbrekende / verkeerd toegezonden artikelen.

Na ontvangst van uw klacht per email krijgt u binnen 1 dag bericht per email van ons hoe uw klacht opgelost wordt. Per telefoon krijgt u hier direct uitsluitsel over.

Ontbrekende artikelen worden binnen 1 werkdag kosteloos naar u verzonden.

Verkeerd geleverde artikelen mogen op onze kosten aan ons geretourneerd worden. (Via toegezonden retourenvelop of portovergoeding) Na ontvangst wordt het juiste artikel u dan kosteloos binnen 1 werkdag toegezonden. (indien van toepassing)

Uw bestelling bevat artikelen die niet aan de verwachting voldoen of zijn beschadigd.

Neem binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling contact met ons op per email of telefoon. Voor een snelle behandeling hebben wij het ordernummer nodig en de Nvph nummers van de  toegezonden artikelen waar u niet tevreden over bent.

Na ontvangst van uw klacht per email krijgt u binnen 1 dag bericht per email van ons hoe uw klacht opgelost wordt. Per telefoon krijgt u hier direct uitsluitsel over.

In eerste instantie zullen wij het artikel in overleg met u proberen te ruilen voor een vervangend artikel. Mocht dit niet lukken binnen afzienbare termijn (7 dagen) dan proberen wij dit in overleg met u te vervangen door een ander artikel van soortgelijke waarde. (indien gewenst uiteraard)

Mochten wij het artikel om wat voor reden dan ook niet kunnen omruilen dan wordt het volledige aankoopbedrag inclusief portokosten (indien van toepassing) binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel gecrediteerd.

Artikelen die niet naar wens zijn mogen op onze kosten aan ons geretourneerd worden. (Via toegezonden retourenvelop of portovergoeding) Na ontvangst wordt het juiste artikel u dan kosteloos binnen 1 werkdag toegezonden of uw volledige aankoopbedrag gecrediteerd binnen 7 dagen.

Uw bestelling bevat artikelen die niet (direct) geleverd kunnen worden.

De artikelen worden binnen 7 dagen kosteloos nageleverd, dit wordt op de factuur kenbaar gemaakt. Mocht het artikel niet binnen deze termijn of in zijn geheel niet geleverd kunnen worden kunnen, wordt u direct hiervan op de hoogte gesteld per email/telefoon na constatering hiervan. In overleg kunt u vervolgens kiezen voor een vervangend artikel of creditering van het volledige aankoopbedrag en portokosten (indien van toepassing)

Retourneren

''De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Geschillencommisie Webshop

Mocht het voorkomen dat na de reguliere klachtenafhandeling er nog onenigheid bestaat over een transactie of een deel daarvan, dan heeft u de mogelijkheid om dit voor te leggen bij een onafhankelijke geschillencommisie:

                                                                                           GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,

zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 16 - BRANCHEGARANTIE

1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

ARTIKEL 17 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • Web Shop Keurmerk
© 2010 - 2024 First Quality Stamps | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel