Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met
de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de
Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop
Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor
zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een
afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument
of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en
producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
3
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te
zijn samengekomen;

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: First Quality Stamps

Vestigings en bezoekadres:

First Quality Stamps

Weerribben 25

8244EA Lelystad

Telefoonnummer: 06-18094352 bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00/22.00 en op zaterdag/zondag van 10.00 tot 22.00

E-mailadres:

info@fqstamps.nl

KvK-nummer: 73658340

Btw-identificatienummer: NL002430989B07
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op
de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van
dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag
de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
5
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na
het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken
en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de
ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door
de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
6
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen
14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft
ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug
te betalen.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid
krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum
of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
7
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat
het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten
in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming
van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht
op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
8
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De
opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuwsen
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.
Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door
de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden
nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14
dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de
consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
9
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument
de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden
ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting
Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar
de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van
de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en
diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de
ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP
te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer
aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf
weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te
spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde
rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken,
dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het
reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2701/webshop).
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van
bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de
ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is
behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende
hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie
Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende
bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
Artikel 18 – Branchegarantie
1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het
bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te
leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand
is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een
bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan
de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,-
uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om
ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet
bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting
10
Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de
consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over
te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de
betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.
Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de
Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze
zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van
een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam


Aanvullende Algemene voorwaarden.

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

Verkoper: Webwinkel First Quality Stamps, hierna aan te duiden met First Quality Stamps
Consument: De klant/koper, hierna aan te duiden met koper

Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen First Quality Stamps en de koper waarop First Quality Stamps
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en akkoord
hiermee te gaan, voordat er een koopovereenkomst wordt gesloten.

Ondernemer

Naam ondernemer: First Quality Stamps

Vestigings en bezoekadres:

First Quality Stamps

Weerribben 25

8244EA Lelystad

Telefoonnummer: 06-18094352 bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00/22.00 en op zaterdag/zondag van 10.00 tot 22.00

E-mailadres:

info@fqstamps.nl

KvK-nummer: 73658340

Btw-identificatienummer: NL002430989B07

Artikelen en Advertenties

1. Geleverde zegels kunnen afwijken met de getoonde afbeelding bij de advertentie,
het is namelijk ondoenlijk om met een steeds wisselende voorraad steeds een
actuele scan/foto te presenteren.
2. Het geleverde zal echter steeds van dezelfde of betere kwaliteit zijn.
Plaatfouten e.d., stempelmateriaal en collecties zijn echter wel altijd van een
actuele scan/foto voorzien.
3. Mocht de koper prijs stellen op een actuele scan of foto, dan kan de koper voor de
aankoop contact met First Quality Stamps opnemen, waarna First Quality Stamps hier
zorg voor zal dragen. De koper kan hiervoor het contactformulier gebruiken.
4. Bestellen en aankopen is mogelijk via de website, telefonisch of per email.
Indien de gewenste zegel/serie of enig ander artikel niet op de website staat of
indien er andere wensen of vragen zijn, dan kan de koper contact hierover opnemen
per email of telefoon.

Garantie

Alle aangeboden artikelen zijn echt en voorzien van authentieke 1e originele gom. Wij garanderen dat alle artikelen in goede staat verkeren. Indien dit niet het geval is of er sprake is van een gebrek dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de advertentie. Voorts kunnen (tegen een meerprijs en in overleg) duurdere artikelen worden gecertificeerd door een erkend keurmeester.

Klachtenafhandeling

Wij doen er alles aan om uw bestelling (en) naar volle tevredenheid af te handelen, mocht er echter desondanks toch iets mankeren aan uw bestelling volg dan 1 van de onderstaande stappen:

(Emailformulier & Telefoon via Contact)

Uw bestelling is incompleet , heeft u niet ontvangen of bevat andere artikelen als besteld:

Neem binnen 14 dagen na (ontvangst van) uw bestelling contact met ons op per email of telefoon. Voor een snelle behandeling hebben wij het ordernummer nodig en de Nvph nummers van de ontbrekende / verkeerd toegezonden artikelen.

Na ontvangst van uw klacht per email krijgt u binnen 1 dag bericht per email van ons hoe uw klacht opgelost wordt. Per telefoon krijgt u hier direct uitsluitsel over.

Ontbrekende artikelen worden binnen 1 werkdag kosteloos naar u verzonden.

Verkeerd geleverde artikelen mogen op onze kosten aan ons geretourneerd worden. (Via toegezonden retourenvelop of portovergoeding) Na ontvangst wordt het juiste artikel u dan kosteloos binnen 1 werkdag toegezonden. (indien van toepassing)

Uw bestelling bevat artikelen die niet aan de verwachting voldoen of zijn beschadigd:

Neem binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling contact met ons op per email of telefoon. Voor een snelle behandeling hebben wij het ordernummer nodig en de Nvph nummers van de toegezonden artikelen waar u niet tevreden over bent.

Na ontvangst van uw klacht per email krijgt u binnen 1 dag bericht per email van ons hoe uw klacht opgelost wordt. Per telefoon krijgt u hier direct uitsluitsel over.

In eerste instantie zullen wij het artikel in overleg met u proberen te ruilen voor een vervangend artikel. Mocht dit niet lukken binnen afzienbare termijn (7 dagen) dan proberen wij dit in overleg met u te vervangen door een ander artikel van soortgelijke waarde. (indien gewenst uiteraard)

Mochten wij het artikel om wat voor reden dan ook niet kunnen omruilen dan wordt het volledige aankoopbedrag inclusief portokosten (indien van toepassing) binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel gecrediteerd.

Artikelen die niet naar wens zijn mogen op onze kosten aan ons geretourneerd worden. (Via toegezonden retourenvelop of portovergoeding) Na ontvangst wordt het juiste artikel u dan kosteloos binnen 1 werkdag toegezonden of uw volledige aankoopbedrag gecrediteerd binnen 7 dagen.

Uw bestelling bevat artikelen die niet (direct) geleverd kunnen worden:

De artikelen worden binnen 7 dagen kosteloos nageleverd, dit wordt op de factuur kenbaar gemaakt. Mocht het artikel niet binnen deze termijn of in zijn geheel niet geleverd kunnen worden kunnen, wordt u direct hiervan op de hoogte gesteld per email/telefoon na constatering hiervan. In overleg kunt u vervolgens kiezen voor een vervangend artikel of creditering van het volledige aankoopbedrag en portokosten (indien van toepassing)

Herroepingsrecht

Bij aankopen heeft u als koper het wettelijke recht om binnen een tijdsbestek van
14 dagen na ontvangst van de zending, de artikel(en) (inclusief gratis artikelen) te retourneren zonder opgave van redenen tegen volledige vergoeding van het aankoopbedrag. (herroepingsrecht) Dit is echter alleen mogelijk indien de artikel(en) onbeschadigd, ongewijzigd en compleet zijn/is met het eventueel meegeleverde Hawid verzendmateriaal.

Retouren moeten goed verpakt worden verzonden.

Retourportokosten worden hierbij niet vergoed.

Verzamelingen en dergelijke en/of artikelen die op speciaal verzoek door de

klant zijn besteld zijn hierop uitgezonderd.

Dit zal altijd in de offerte/advertentie worden aangegeven.


Overeenkomsten en Betalingen

1. Een koop afgesloten via de elektronische weg is een rechtsgeldige koopovereenkomst.
2. Aankopen kunnen gratis per overschrijving en iDEAL betaald worden. De aankopen kunnen (alleen na afspraak) ook opgehaald worden tegen contante betaling, tevens bestaat er een mogelijkheid om ter plaatse te betalen via internetbankieren. Betalen per PIN is helaas niet beschikbaar. Verder is het mogelijk om achteraf per rembours aan de postbode te betalen. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht.
3. First Quality Stamps blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment
dat de koopprijs volledig is voldaan.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in
verzuim.
De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een
rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk
geval de wettelijke rente geldt.
Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie
of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde
artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat First Quality Stamps
hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle
aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Incassokosten en Buitengerechtelijke Kosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke
blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk
opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.
Dit met een minimum van Euro 50,00.
2. Indien First Quality Stamps aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.
3. De koper is over de gemaakte incassokosten wettelijke rente verschuldigd.

Verzending en Levering

1. Alle artikelen worden doorgaans binnen 1 werkdag na ontvangst van betaling (rembours uitgezonderd)verzonden.
Artikelen worden altijd zorgvuldig en deugdelijk verzonden.
2. Er worden geen andere kosten berekend bij een bestelling.
3. Gratis reguliere verzending bij aankopen boven de €10,00, gratis aangetekende
danwel verzekerde verzending bij aankopen boven de €200,00.

Inruil, Korting en Inkoop

1. Het is mogelijk om een korting te krijgen indien de koper grotere aankopen wil doen,
dit moet dan wel voor de aankopen aangevraagd worden. De koper kan hiervoor het
contactformulier gebruiken.
2. Het is mogelijk om zegels e.d. in te ruilen, dit moet dan wel voor de aankopen
aangevraagd worden. De koper kan hiervoor het contactformulier gebruiken.
3. First Quality Stamps koopt ook verzamelingen, collecties en dergelijke in,

First Quality Stamps
biedt u gratis een deskundige taxatie en gegarandeerd een zeer hoge prijs.
Hierbij is bezoek bij u aan huis ook mogelijk, u kunt hiervoor het contactformulier
gebruiken.


Verplichtingen en Voorwaarden


1. Als de koper bij First Quality Stamps een bestelling plaatst, gaat de koper akkoord met de
leverings- en betalingsvoorwaarden van First Quality Stamps.
2. Als de koper artikelen ontvangt die de koper niet heeft besteld, dan dient de koper First Quality Stamps hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. First Quality Stamps kan niet
aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid
en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren
te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke
vergissing en/of typefouten bevat.

Intellectuele Eigendom en Auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
First Quality Stamps zich de rechten en bevoegdheden voor die koper toekomen
op grond van de Auteurswet.
2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen,
tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is
overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de First Quality Stamps tot stand
gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere
materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van First Quality Stamps,
ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld,tenzij
anders is overeengekomen.
4. Alle door First Quality Stamps eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend
bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van First Quality Stamps worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt
of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.
5. First Quality Stamps behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid

1. Indien door First Quality Stamps geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid
van First Quality Stamps jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden
onder \\\"Garantie en Kachtenafhandeling\\\" is geregeld.
2. Wanneer de producent hetzij een leverancier van een gebrekkige zaak aansprakelijk is
voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de First Quality Stamps beperkt
tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is First Quality Stamps niet aansprakelijk indien de schade
is te wijten aan opzet en/of bewuste roekeloosheid en/of verwijtbaar handelen,
dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.

Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
2. First Quality Stamps heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
First Quality Stamps zijn verbintenis had moeten nakomen.

Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen First Quality Stamps en de koper is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden,
is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Beveiligingsverklaring / Privacy Statement

1. First Quality Stamps gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling.
Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.
2. First Quality Stamps geeft uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw
adres en email-adres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • Web Shop Keurmerk
© 2010 - 2024 First Quality Stamps | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel